Oferujemy szeroki zakres świadczonych usług.

1. Studium wykonalności projektu oraz programy funkcjonalno-użytkowe.

2. Prace wstępne i przedprojektowe:

 • wszelkie analizy wstępne dotyczące możliwości realizacji inwestycji, w tym decyzje o WZT, plany miejscowe;
 • analizy chłonności terenu i przydatności terenu dla planowanej inwestycji;
 • warunki techniczne przyłączenia inwestycji do sieci mediów;
 • badania geotechniczne podłoża gruntowego niezbędne dla realizacji inwestycji;
 • podkłady mapowe w zakresie niezbędnym do opracowań projektowych dla całości inwestycji;
 • wnioski i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji – DWZiZT;
 • inwentaryzacje budynków i zieleni, ekspertyzy techniczne;
 • projekty rozbiórek;
 • raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, prognozy wpływu inwestycji na otoczenie;
 • decyzje środowiskowe.

3. Sprawy formalno-prawne.

Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych, od złożenia wniosków o opinie z planu czy studium, poprzez decyzje o pozwoleniu na budowę, aż po przekazanie inwestycji do użytkowania.

4. Wstępne prace projektowe:

 • koncepcje programowo–przestrzenne;
 • koncepcje architektoniczno-urbanistyczne;
 • studia krajobrazowe;
 • wizualizacje i animacje;
 • koncepcje wielobranżowe;
 • projekty ofertowe i konkursowe.

5. Projekty zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w zakresie:

 • plansz zagospodarowania terenu Inwestycji;
 • plansz koordynacyjnych sieci i przyłączy;
 • plansz dróg, dojazdów i zieleni;
 • małej architektury.

6. Projekty budowlane oraz wykonawcze dla wszystkich prac zewnętrznych i sieci zasilających wraz z przyłączami dla Inwestycji.

7. Wielobranżowe projekty achitektoniczno-budowlane i wykonawcze obiektów kubaturowych.

8. Projekty detali architektonicznych i szczegółów wykonawczych.

9. Projekty wnętrz i wyposażenia.

10. Projekty zieleni.

11. Projekty zagospodarowania i organizacji placu budowy.

12. Plansze reklamowe i foldery dotyczące projektowanych Inwestycji.

13. Makiety.

14. Kosztorysy, w tym:

 • wstępne zestawienia kosztów inwestycji;
 • zbiorcze zestawienia kosztów;
 • przedmiary robót;
 • kosztorysy inwestorskie.

15. Dokumentacja przetargowa:

 • specyfikacje i opisy robót i materiałów;
 • pomoc w organizacji i przeprowadzaniu przetargów na roboty budowlane, łącznie z dokumentacją finansową budowy, gwarancjami, harmonogramem realizacji itd.

16. Nadzór budowlany, autorski i inwestorski.

17. Dokumentacja powykonawcza inwestycji.

18. Zastępstwo inwestycyjne i zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym od początku realizacji, aż do jej zakończenia w systemie „pod klucz” obejmujące powyższy zakres usług.